Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 43/QĐ-KHH ngày 29/3/2018, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập
2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập
3. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc, thành viên
4. Bà Trần Thùy Linh, Phó TP phòng THNS&KSNB, thành viên
5. Bà Bùi Thị Vinh Quang, Chánh thanh tra giám sát, thành viên
6. Ông Nguyễn Minh Hậu, Trưởng phòng Hành chính-TT-KQ, thành viên
7. Ông Trần Trọng Tuệ, Phó TP.Kế toán - Thanh toán, thành viên