(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử  của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ
1 . Trang Thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có chức năng:
a. Thông tin, tuyên truyền cơ chế chính sách của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.
b. Niêm yết công khai thủ tục hành chính của Chi nhánh NHNN tỉnh.
c. Cung cấp thông tin hoạt động Ngân hàng Khánh Hòa; Cập nhật thông tin hoạt động của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn: thông tin pháp lý, sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ khách hàng…. Hoặc kết nối với trang Thông tin điện tử  của các chi nhánh tổ chức tín dụng (nếu có).
d. Tiếp nhận và trả lời các ý kiến, phản ánh, vướng mắc của tổ chức, cá nhân về cơ chế chính sách và hoạt động ngân hàng.
e. Kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa (www.khanhhoa.gov.vn).
f. Truyền tin:
         - NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa triển khai văn bản chỉ đạo, giấy mời họp…. đến các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
        - Các chi nhánh tổ chức tín dụng gửi báo cáo về chi nhánh NHNN tỉnh (các loại báo cáo giấy theo định kỳ, báo cáo đột xuất…); phản ánh ý kiến, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế chính sách NHNN.
2. Tên gọi: Trang Thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử
1. Việc vận hành, cung cấp, truyền tin, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, pháp luật về xuất bản, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về bản quyền, pháp luật về quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet.
2. Khuyến khích việc sử dụng trang Thông tin điện tử  để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành trên địa bàn tỉnh tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử trong lĩnh vực ngân hàng.
4. Khuyến khích tăng cường đưa thông tin bằng tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh.
Điều 4. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:
a) Bằng văn bản có phê duyệt của người thẩm quyền, kèm theo tệp thông tin, dữ liệu điện tử gởi qua e mail.
b) Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin.
2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.
3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.
Điều 5. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Phụ lục của Quy chế này phải được cung cấp ngay trong ngày sau khi hoàn thành thông tin.
2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật ngay trong ngày.
Điều 6. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các phòng chuyên môn của Chi nhánh NHNN tỉnh và các chi nhánh tổ chức tín dụng (gọi chung là đơn vị).
1. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho trang Thông tin điện tử  theo các chuyên mục được quy định tại Phụ lục của Quy chế này.
2. Các văn bản pháp quy không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “công bố trên Trang thông tin điện tử”.
3. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về:
a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình đưa tin.
b) Duyệt tin, sửa tin trước khi gửi cho Ban biên tập.
4. Mỗi đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu cho Trang thông tin điện tử; tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của đơn vị.
5. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích văn... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích.
Điều 7. Tổ chức quản lý, vận hành
1. Trang tin hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
2. Ban Biên tập của Trang thông tin điện tử chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Ban Biên tập do Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập và phân công cụ thể cho các biên tập viên; Ban Biên tập có nhiệm vụ:
a) Tiếp nhận thông tin bài viết gửi về theo các hình thức được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
b) Cập nhật vào Trang thông tin điện tử các thông tin bài viết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
c) Biên tập, xử lý về mặt kỹ thuật, hình thức của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề.
d) Phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.
đ) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài ngành để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.
e) Thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm quy định khi phát hiện, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3. Bộ phận giúp việc Ban Biên tập:
* Bộ phận đưa tin - nhận tin: Phòng Nghiên cứu Tổng hợp & KSNB (đối với việc đưa tin tức sự kiện); Phòng Hành chính - Nhân sự (đối với các loại văn bản hành chính).
* Quản trị mạng: Phòng Kế toán - Thanh toán - Tin học
4. Người cung cấp thông tin (cán bộ, công chức, viên chức cung cấp thông tin của các đơn vị; người viết tin; cộng tác viên) có trách nhiệm:
a) Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình về Ban biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn, hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ được giao.
b) Trường hợp được giao quyền cập nhật: Phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật; bảo vệ mật khẩu, khoá mật mã được cấp và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm khi vận hành Trang thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh Khánh Hòa:
1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các ấn phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.
e) Lợi dụng trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
2. Lợi dụng trang tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.
6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.
7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật
Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chủ trì phối hợp với trưởng các phòng, ban, giám đốc các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc NHNN Chi nhánh tại các cuộc  họp giao ban.
2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt quy định của Quy chế này; thường xuyên tham gia cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực được phân công và các lĩnh vực khác thuộc ngành quản lý, nhằm duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử .
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những điểm thiếu sót, vướng mắc; những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật thì quy chế được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa quyết định./.
 
      GIÁM ĐỐC
                                           Đoàn Vĩnh Tường đã ký
 
PHỤ LỤC
Các nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp
và cập nhật trên Trang thông tin điện tử
(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013   
của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa)
 
1. Thông tin thời sự; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; lịch sử phát triển ngành ngân hàng, địa chỉ trụ sở, điện thoại của các phòng chức năng.
3. Thông tin các chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn: các thông tin pháp nhân, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ khách hàng… đang triển khai
Thông tin hoạt động Ngành Ngân hàng Khánh Hòa.
4. Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính và các văn bản có liên quan về ngành ngân hàng.
5. Danh mục các dịch vụ hành chính công của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố./.