Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 157/QĐ-KHH ngày 05/10/2016, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập
2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc, thành viên
4. Bà Đặng Thị Tuyết Trinh, Phó TP Phụ trách phòng TH&KSNB, thành viên
5. Bà Bùi Thị Vinh Quang, Chánh thanh tra giám sát, thành viên
6. Ông Nguyễn Minh Hậu, Trưởng phòng TT-KQ, thành viên
7. Ông Võ Quang Hòa, Trưởng phòng HC-NS, thành viên
8. Ông Trần Trọng Tuệ, Phó TP.Kế toán - Thanh toán, thành viên