HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA THÁNG 2/2014

Đăng lúc: Thứ năm - 20/03/2014 23:37 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
I. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 02/2014
Hai tháng đầu năm 2014, kinh tế địa phương phát triển ổn định và đạt được một số chỉ tiêu khá toàn diện: so với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý 199,24 tỷ đồng, giảm 4,18%; tổng mức bán hàng hóa dịch vụ tiêu dùng được 15.688,21 tỷ đồng, tăng 12,71%; doanh thu hoạt động du lịch, vui chơi giải trí lên 752,8 tỷ đồng, tăng 25,26%; thu ngân sách đạt 1.923,31 tỷ đồng, tăng 2,39%, trong đó thu từ xuất nhập khẩu hải quan 395,92 tỷ đồng, giảm 26,6%; chi ngân sách 1.330,63 tỷ đồng, tăng 52,35%; kim ngạch xuất khẩu đạt 111,45 triệu USD, giảm 59,58% (2 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu được 06 chiếc tàu thủy trị giá 182,63 triệu USD, nhưng 02 tháng đầu năm 2014 không xuất khẩu tàu); kim ngạch nhập khẩu đạt 96,41 triệu USD, tăng 40,15%;
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,61%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,79%; Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,16% so với tháng trước và tăng 18,34% so cùng kỳ năm trước; Chỉ số sử dụng lao động tháng 2 của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 13,58% so cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực ngoài nhà nước tăng 36,93%, FDI tăng 3,84%, nhà nước giảm 2,6%.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2014 tăng 0,55% so với tháng 01/2014, tăng 1,24%  so với tháng 12/2013; tại địa phương CPI tương ứng là 0,8% và 1,67%.
 
II. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Khánh Hòa
1. Lãi suất
- Lãi suất huy động: Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 1,2%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, 6,5%-7,5%/năm kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 8%-9,5%/năm; Lãi suất huy động USD: phổ biến 1,25%/năm cho kỳ hạn 01 - 12 tháng.
- Lãi suất cho vay: các đối tượng ưu tiên 8%-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của khối NHTM Nhà nước ngắn hạn ở mức 7,5%- 9%/năm, trung dài hạn ở mức 10,5%-12%/năm, khối NHTM cổ phần ngắn hạn ở mức 9%/năm, trung dài hạn ở mức 9%-14%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 3,5% -6,5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
2. Huy động vốn
Đến cuối tháng 02/2014, vốn huy động đạt 37.154 tỷ đồng, so với đầu năm vốn huy động tăng 1.622 tỷ đồng với 4,56% (đến 28/02/2014, huy động vốn cả nước tăng 1,14%).
Cơ cấu vốn huy động so với đầu năm:                               Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

28/02/2014 31/12/2013 Tăng trưởng
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng vốn huy động 37.154 35.531 1.622 4,56%
   Theo nguồn tiền gửi        
- Tiền gửi TK từ dân cư 28.043 26.639 1.404 5,27%
- Tiền gửi tổ chức kinh tế 8.347 8.484 -137 -1,61%
- Tiền gửi khác 763 408 355 86,93%
   Theo loại tiền        
- Bằng đồng Việt Nam 35.345 33.584 1.760 5,29%
- Bằng ngoại tệ và vàng 1.809 1.947 - 138 -7,11%
Theo thị phần        
- Khối NHTMNN 19.358 18.514 844 4,6%
- Khối NHTMCP, LD, QTD 17.796 17.017 778 4,58%
3. Hoạt động tín dụng
Đến cuối tháng 02/2014, tổng dư nợ cho vay đạt 25.608 tỷ đồng, so đầu năm dư nợ giảm 335 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 1,29% (đến 28/02/2014, dư nợ cả nước giảm 1,17%, trong đó: VND giảm 1,57%, ngoại tệ tăng 1,32%); Doanh số cho vay hai tháng đầu năm đạt 7.828 tỷ tồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.
Cơ cấu tín dụng so với đầu năm                                            Đvt: tỷ đồng  

Chỉ tiêu

28/02/2014 31/12/2013

Tăng trưởng

Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng dư nợ 25.608 25.942 -335 -1,29%
   Theo loại tiền:        
   - Dư nợ VND 21.490 22.028 -538 -2,45%
   - Dư nợ ngoại tệ 4.118 3.914 203 5,19%
   Theo loại hình TCTD        
- Khối TMNN 17.126 17.697 -572 -3,23%         
- Khối TMCP, LD, QTD 8.482 8.245 237 2,87%

* Dư nợ cho vay tập trung cho vay các đối tượng ưu tiên
Đến ngày 28/02/2014, tổng dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 13.870 tỷ đồng, chiếm 54,16%/tổng dư nợ.
- Cho vay phục vụ xuất khẩu: dư nợ đạt 2.767 tỷ đồng, chiếm 10,86% dư nợ,  so đầu năm giảm 42 tỷ đồng với tỷ lệ 1,5%.
- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: 6.092 tỷ đồng, chiếm 23,8% dư nợ.
- Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: Doanh số cho vay 707 tỷ đồng, dư nợ đạt  3.450 tỷ đồng, chiếm 13,47% tổng dư nợ; so đầu năm tăng 100 tỷ đồng với tỷ lệ 3%.
- Cho vay các đối tượng chính sách tại CNNH Chính sách xã hội đạt 1.604 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 32 tỷ đồng với 2,32%.
4. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn của TCTD
* Giảm lãi suất cho vay: Toàn tỉnh, tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 67,17% trong tổng dư nợ, từ trên 11%/năm đến 13%/năm chiếm 23,2%, từ trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm 6,83% và trên 15%/năm chiếm 2,76%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh có tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11% trở xuống chiếm 69,69%, từ trên 11%/năm đến 13% chiếm 22,09%, từ trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm 6%, trên 15%/năm chiếm 2,23%.
* Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP: đến ngày 07/3/2014, đã nhận 217 hồ sơ, giải ngân cho 204 khách hàng với dư nợ 47.383 triệu đồng, so với đầu tháng tăng 23 hồ sơ với số tiền 7.667 triệu đồng; (đến 20/02/2014, cả nước giải ngân cho 2.370 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 1.117 tỷ đồng); (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 165 hồ sơ với 37.940 triệu đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 7 hồ sơ với 1.753 triệu đồng, CN NH Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 12 hồ sơ với số tiền 2.009 triệu đồng, CN NH Nông nghiệp Khánh Hòa giải ngân 14 hồ sơ với 4.066 triệu đồng, CN NHNT Cam Ranh giải ngân 6 hồ sơ với số tiền 1.615 triệu đồng).
5. Thị trường vàng và ngoại tệ
- Tỷ giá mua và bán ngoại tệ: Tỷ giá USD/VND trong tháng 2 dao động từ 21.120 đồng đến 21.135 đồng/USD (bán ra), so với tháng trước tỷ giá bình quân tăng 16 đ/USD. Hiện tỷ giá mua vào bán ra ngày 11/3/2014 là 21.060đ - 21.120đ/USD.  Hai tháng đầu năm 2014, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng là 155 triệu USD, doanh số bán ngoại tệ khách hàng là 39 triệu USD, trong đó bán tiền mặt là 899.566 USD.
- Giá vàng: Tháng 02/2014 giá vàng tăng, so với tháng 01/2014 tăng 86.700đ/chỉ (3.599.100 - 3.512.400đ/chỉ). Giá vàng SJC (bán ra) ngày 11/3/2014 là 3.618.000 đ/chỉ.
Cuối tháng 02/2014, các điểm giao dịch vàng miếng đã mua được 8.745,2 lượng vàng (tương đương 311 tỷ đồng) và bán 8325,4 lượng vàng (tương đương 296 tỷ đồng). Đến cuối tháng 02/2014, đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 15 đơn vị.
6. Hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân: đến 28/02/2014, tổng vốn huy động của các QTD đạt 77.150  triệu đồng; so với đầu năm tăng 7.030 triệu đồng với 4,22%. Tổng dư nợ cho vay đạt 57.923  triệu đồng, so với đầu năm giảm 51 triệu đồng với 0,09%. 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ: - Tên tiếng Việt : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA   - Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM – KHÁNH HÒA BRANCH - Địa chỉ: Số 71 – 73 Yersin, thành phố...

Đăng nhập

Thông tin khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 83
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 65
  • Hôm nay: 1625
  • Tháng hiện tại: 56416
  • Tổng lượt truy cập: 2460124

Liên kết Website