HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 21/07/2014 04:49 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
1. Phát triển mạng lưới hoạt động
Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm Ngân hàng TMCP Đại chúng Chi nhánh Khánh Hòa khai trương hoạt động. Đến 30/6/2014, trên địa bàn tỉnh có 35 Chi nhánh TCTD gồm: 6 Chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Việt Nga, 26 Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần, và 3 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Có 149 điểm giao dịch ngân hàng, được phân bố đến các huyện, thị, vùng nông thôn; Có 282 máy ATM, so đầu năm tăng 12 máy.
2. Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng
2.1. Lãi suất huy động
- Lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, 5,5%-6%/năm kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,3%-7,7%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 7,3%-8,5%/năm;
- Lãi suất huy động USD: 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.
2.2. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay VND các đối tượng ưu tiên: 7%-8%/năm;
Một số NHTM áp dụng lãi suất cho vay VND đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả ở mức thấp 4,7%- 6%/năm.
- Lãi suất cho vay VND lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác
Ngân hàng thương mại Nhà nước: ngắn hạn ở mức 8,5%- 10%/năm, trung dài hạn ở mức 9,5%-12,5%/năm,
Ngân hàng thương mại cổ phần: ngắn hạn ở mức mức 9%- 12%/năm, trung dài hạn ở mức 11%-12,5%/năm.
- Lãi suất cho vay USD ở mức 2,5% -5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
3. Diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối 
Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, diễn biến phù hợp với xu hướng chung. Nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Sáu tháng đầu năm, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng là 472 triệu USD, doanh số bán cho khách hàng là 111 triệu USD, trong đó bán tiền mặt cho khách là 4,96   triệu USD.
Trên địa bàn tỉnh có 12 NHTM và 1 doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng tại 41 điểm giao dịch. Sáu tháng đầu năm 2014, các điểm giao dịch vàng miếng đã mua được 33.454 lượng vàng (tương đương 1.201 tỷ đồng) và bán 35.006 lượng vàng (tương đương 1.255 tỷ đồng). Đến cuối tháng 6/2014, đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 17 đơn vị.
4. Công tác huy động vốn
Tuy chịu ảnh hưởng bởi tình hình biến động ở Biển Đông, nhưng vốn huy động vẫn tăng trưởng ổn định. Đến cuối tháng 6/2014, huy động vốn toàn tỉnh đạt 38.094 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.562 tỷ đồng với tỷ lệ 7,21%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5.791 tỷ đồng với 17,93%.
5. Đầu tư tín dụng cho nền kinh tế
Đến cuối tháng 6/2014, tổng dư nợ cho vay đạt 27.830 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.888 tỷ đồng với tỷ lệ 7,28% (cao hơn mức tăng dư nợ cho vay cả nước là 3,52%), trong đó, bằng VND tăng 1.621 tỷ đồng với 7,36%, bằng ngoại tệ tăng 267 tỷ đồng với 6,82%. So với cùng kỳ năm trước dư nợ tăng 4.542 tỷ đồng với 19,5%. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 27.700 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 21,74%
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 22 doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn nước ngoài, dư nợ 217 triệu USD, tương đương 4.600 tỷ đồng; so với đầu năm tăng 79 triệu USD với 57,24%.
* Cho vay các đối tượng ưu tiên: đến ngày 30/6/2014, dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 13.006 tỷ đồng, chiếm 46,73% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 755 tỷ đồng với 6,16%.
- Cho vay phục vụ xuất khẩu: dư nợ đạt 2.896 tỷ đồng, chiếm 10,13% tổng dư nợ,  so đầu năm tăng 87 tỷ đồng với 3,1%.
- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: dư nợ 6.200 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng dư nợ, so đầu năm tăng 108 tỷ đồng với 1,77%.
- Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: Doanh số cho vay sáu  tháng đầu năm 2014 là 3.127 tỷ đồng, dư nợ 3.910 tỷ đồng, chiếm 14,14% tổng dư nợ; so đầu năm tăng 560 tỷ đồng với 16,7%.
Cho vay nông thôn mới: Dư nợ 2.856 tỷ đồng với 140 doanh nghiệp và 41.637 hộ dân. Trong đó, dư nợ tại 20 xã điểm là 764 tỷ đồng với 26.849 hộ dân và 55 doanh nghiệp.
Từ năm 2012 đến nay, các TCTD đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các xã trên địa bàn tỉnh với số tiền 31,1 tỷ đồng (xây 984 nhà tình nghĩa, 01 trường học, tặng thiết bị cho trường học…).
* Cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội: Dư nợ cho vay đến 30/6/2014 đạt 1.675 tỷ đồng, so đầu năm tăng 108 tỷ đồng với tỷ lệ 6,84%. Dư nợ cho vay một số chương trình lớn như sau:
+ Cho vay hộ nghèo: 295 tỷ đồng;
+ Cho vay hộ cận nghèo: 320,9 tỷ đồng;
+ Cho vay giải quyết việc làm: 59 tỷ đồng;
+ Cho vay sinh viên: 487,6 tỷ đồng;
+ Cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn: 112,5 tỷ đồng;
+ Cho vay chương trình nước sạch VSMT: 271,2 tỷ đồng;
+ Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số: 16,3 tỷ đồng;
* Chất lượng tín dụng: Nợ xấu của các chi nhánh TCTD trên địa bàn ở mức thấp, đến cuối tháng 6/2014, tỷ lệ nợ xấu là 2,21%.
6. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
* Giảm lãi suất cho vay: Đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 4.125 lượt khách hàng với dư nợ được điều chỉnh là 4.126 tỷ đồng, trong đó có 3.476 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 1.205 tỷ đồng. Toàn tỉnh, dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 73,91% trong tổng dư nợ, từ 9% trở xuống chiếm 45,19%.
Tỷ trọng dư nợ cho vay theo lãi suất
Chỉ tiêu 31/12/2013 31/3/2014 30/6/2014
Tỷ trọng  cho vay LS từ 13% trở xuống trên tổng dư nợ  89,57% 90,43% 92,90%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 11% trở xuống trên tổng dư nợ 65,9% 67,44% 73,91%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 9% trở xuống trên tổng dư nợ 39,1% 39,63% 45,19%
* Cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi: Sáu tháng đầu năm, các chi nhánh TCTD đã cơ cấu nợ 6.215 triệu đồng cho 12 khách hàng, miễn giảm lãi vay cho 7 khách hàng với số tiền 3.069 triệu đồng.
Hiện nay, hầu hết các TCTD đều đang triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng với lãi suất ưu đãi, các chi nhánh TCTD đã giải ngân được 4.237 tỷ đồng cho 445 khách hàng, dư nợ 3.503 tỷ đồng.
7. Triển khai các chương trình tín dụng cho các ngành, lĩnh vực cụ thể theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN
* Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp
Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng-  Doanh nghiệp, đối thoại giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp và Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đợt I); 5 Chi nhánh NHTM đã ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 31 doanh nghiệp với số tiền hơn 1.266 tỷ đồng, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 8%/năm (thấp nhất 4,2%/năm), lãi suất cho vay trung, dài hạn tối đa 11,1%/năm.
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp và Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi giữa các NHTM và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm (đợt II); 4 Chi nhánh NHTM đã ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 20 doanh nghiệp với số tiền hơn 445 tỷ đồng.
* Chính sách tín dụng đối với thủy sản
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & phát triển Khánh Hòa đã ký hợp đồng nguyên tắc cho vay Nhà máy đóng tàu Cam Ranh số tiền 100 tỷ đồng để đóng mới tàu vỏ sắt cho ngư dân. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT tỉnh Khánh Hòa đã cho vay đóng mới 15 tàu cá với số tiền 20 tỷ đồng, cho vay hoán cải 92 tàu với 12 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 -2020, tỉnh Khánh Hòa đóng mới 32 tàu vỏ sắt với tổng vốn đầu tư khoảng 320 tỷ đồng.
* Triển khai Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ: Cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
UBND tỉnh đề xuất 2 đơn vị tham gia chương trình là công ty Đường Ninh Hòa và công ty TNHH một thành viên EMU (trồng và xuất khẩu xoài).
* Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến ngày 15/7/2014, các Ngân hàng tiếp nhận 394 hồ sơ, giải ngân cho 385 khách hàng cá nhân với số tiền cam kết cho vay 123,3 tỷ đồng, dư nợ 117,82 tỷ đồng (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 301 hồ sơ với dư nợ 92,6 tỷ đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 12 hồ sơ với 3,16 tỷ đồng, NH Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 37 hồ sơ với 11,04 tỷ đồng, NH Nông nghiệp giải ngân 15 hồ sơ với 4,18 tỷ đồng, NH Ngoại thương Cam Ranh giải ngân 20 hồ sơ với 6,83 tỷ đồng).
* Thực hiện thí điểm sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng, giao thông
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đầu mối đã tổ chức Lễ ký kết triển khai sản phẩm liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, đã có 4 chuỗi liên kết được khởi tạo với tổng mức đầu tư là 7.778 tỷ đồng, các ngân hàng đã hỗ trợ tín dụng 6.149 tỷ đồng; Trong đó, chuỗi liên kết 4: Ngân hàng Công thương là đầu mối khởi tạo chuỗi liên kết ngắn dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, là ngân hàng phục vụ nhà đầu tư, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là ngân hàng phục vụ nhà thầu, dự án có tổng mức đầu tư 2.644 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương ký tài trợ 2.339 tỷ đồng.
8. Hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân
Đến cuối tháng 6/2014, tổng vốn huy động của các QTD đạt 83,5 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13,3 tỷ đồng với 19,02%. Tổng dư nợ cho vay đạt 55 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 3 tỷ đồng với 5,25%. Nợ xấu 248 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,45%. Hoạt động các QTDND ổn định, an toàn.
* Đánh giá chung: Sáu tháng đầu năm, Ngân hàng Khánh Hòa tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Hoạt động ngân hàng đạt mức tăng trưởng tốt. Tỷ trọng dư nợ có lãi suất thấp tăng dần. Mặt bằng lãi suất huy động, cho vay giảm dần theo đúng định hướng. Thị trường vàng, ngoại tệ ổn định, đáp ứng nhu cầu mua bán của khách hàng. Đến cuối tháng 6/2014, huy động vốn đạt 38.094 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2.562 tỷ đồng với tỷ lệ 7,21%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5.791 tỷ đồng với 17,93%. Dư nợ cho vay đạt 27.830 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.888 tỷ đồng với 7,28%; so với cùng kỳ năm trước tăng 4.542 tỷ đồng với 19,5%. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 27.700 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 21,74%. Các Chi nhánh TCTD bám sát mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Cơ cấu dư nợ cho vay chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm 52,36%; ngành công nghiệp - xây dựng 37,72%; ngành nông - lâm - thuỷ sản 9,92%. 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Đăng nhập

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 2359
  • Tháng hiện tại: 34506
  • Tổng lượt truy cập: 2508225

Liên kết Website